ผลการประเมิน ITA ประจำปี 2562 ททท. ได้คะแนนเพิ่มขึ้น ขยับสู่ระดับ A


 

ว๊าววว!! ททท. ได้รับคะแนน ประจำปี 2562 87.90 คะแนน สูงสุดในรอบ 5 ปี ขยับขึ้นสู่ระดับ A ??

 

เมื่อเช้านี้ 17 ตุลาคม 2562 สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ป.ป.ช.) ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดย ททท. ได้รับคะแนน ITA 87.90 คะแนน หรืออยู่ในระดับ A หรือระดับดี ผ่านเกณฑ์จากสำนักงาน ป.ป.ช. คือ 85 คะแนนขึ้นไป และสูงที่สุดในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา (ททท. ได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ตั้งแต่ปี 2557 – ปัจจุบันโดยมีค่าคะแนนสูงกว่าปี 2561 คือ 75.27)

 

โดยสรุปในปี 2562 มีหน่วยงานรัฐร่วมประเมินฯ ทั้งสิ้น 8,299 หน่วยงาน คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ของหน่วยงานรัฐทั้งหมด ผลการประเมิน ITA ภาพรวมทั้งประเทศนั้น คือ 66.73 คะแนน หรืออยู่ในระดับ C หรือระดับปานกลาง โดยมีหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์ A และ AA จำนวน 970 หน่วยงาน หรือคิดเป็นร้อยละ 11.69 เท่านั้น

 

ในวาระ 60 ปี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พร้อมที่จะมุ่งมั่นขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสภายในองค์กร เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและมีธรรมาภิบาล เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติต่อไปค่ะ