ททท. ต่อยอดไอเดียรักษ์โลก ชุบชีวิตสื่อโฆษณาหมดอายุสู่ชีวิตใหม่หน้าที่ใหม่ เพื่อลดขยะให้กับโลกใบนี้


การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) มุ่งนโยบาย “ลดโลกเลอะ” ภายในองค์กรด้วยการรับผิดชอบต่อสื่อโฆษณาของ ททท. ที่หมดอายุ แปรสภาพเพื่อการใช้งานหน้าที่ใหม่ หวังลดขยะที่ ททท. สร้างขึ้นเอง โดยนำผลงานต้นแบบจากโครงการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการท่องเที่ยว (TAT Innovation) ปี 2560 สู่การผลิตใช้อย่างจริงจังภายในองค์กร

 

     นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ ททท. กล่าวว่า ททท. ได้ส่งเสริมให้พนักงานในองค์กร มีการคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรมเพื่อกระตุ้นให้นำแนวคิดต่าง ๆ มาพัฒนาและแก้ปัญหาการทำงานเพื่อมุ่งไปสู่องค์กรสมรรถนะสูง โดยโครงการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการท่องเที่ยว ได้ดำเนินงานอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งโครงการที่ได้รับรางวัลจะได้นำมาใช้อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ ททท. ได้นำ “โครงการ Banner Buster” ที่ได้รับรางวัล “กรรมการชมชอบ” จากการประกวด TAT Innovation Excellence 2017 สู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง โดยโครงการดังกล่าว  มีแนวคิดในการนำวัสดุจากสื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์ที่หมดอายุการใช้งาน เช่น ไวนิลจากสื่อกลางแจ้งและในร่ม โปสเตอร์โฆษณา แผ่นโรลอัพ แล้วกลายเป็นขยะ มาเปลี่ยนหน้าที่ใหม่เป็นถุง กระเป๋า แฟ้มเอกสาร ซึ่งเป็นสิ่งของที่ ททท. ใช้งานเป็นประจำ เพื่อลดขยะที่ ททท. สร้างขึ้นเอง และยังสามารถกลับมาเป็นสื่อโฆษณาได้อีกครั้ง

 

     สำหรับโครงการ Banner Buster ได้มีการศึกษาและพัฒนารูปแบบของการนำวัสดุจากสื่อโฆษณาที่หมดอายุจากกรณีต่าง ๆ เช่น  การเปลี่ยนแคมเปญ การปรับตราสัญลักษณ์ รวมไปถึงโปสเตอร์ที่ไม่ผ่านการตรวจคุณภาพ เป็นต้น เพื่อชุบชีวิตให้สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์อีกครั้ง แต่เนื่องจากวัสดุแต่ละชนิดมีคุณสมบัติที่แตกต่างกัน จึงมีวิธีการนำมาผลิตเป็นถุง กระเป๋าที่ต่างกันด้วย โดยได้มีการทดลองใช้และให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการผลิตและนำไปใช้ครั้งแรก เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562 ในงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย ครั้งที่ 39 ณ สวนลุมพินี ซึ่งมีการจัดซุ้มกิจกรรม DIY พับถุงจากโปสเตอร์ และให้ผู้เข้าร่วมงานได้นำไปใช้ รวมไปถึงมอบกระเป๋าที่ผลิตจากไวนิลโฆษณาแด่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์) ผู้ว่าการ ททท. และผู้บริหาร เพื่อทดลองใช้อีกด้วย และเมื่อวันคล้ายวันสถาปนา ททท. (วันที่ 18 มีนาคม 2562) ได้นำถุงที่พับจากโปสเตอร์มาบรรจุของที่ระลึกมอบแก่ผู้ร่วมงาน ซึ่งเป็นการใช้งานอย่างเต็มรูปแบบ และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี  นอกจากนี้ ยังได้ออกแบบป้ายสื่อความหมายถึงที่มาของกระเป๋าหรือถุงเพื่อติดบนทุกชิ้นงาน เพื่อสร้างความเข้าใจสำหรับผู้นำไปใช้งานอีกด้วย ทั้งนี้ ททท. ได้วางเป้าหมายให้เกิดการใช้งานภายในองค์กร เช่น การใช้เป็นของที่ระลึกแก่สื่อมวลชน ผู้เข้าร่วมประชุม ผู้เยี่ยมชม และใช้ในชีวิตประจำวันของพนักงาน ซึ่งนอกจากจะลดขยะที่เกิดจาก ททท. แล้ว ยังช่วยให้ลดการใช้ถุงพลาสติกและสามารถนำทรัพยากรมาใช้ให้คุ้มค่ามากที่สุด พร้อมทั้งช่วยลดภาระให้กับสิ่งแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยวและโลกได้อีกทางหนึ่ง

 

     ทั้งนี้ ททท. ได้ให้ความสำคัญกับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบหรือ Responsible Tourism โดยได้กำหนดเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งที่มุ่งเน้นการสร้างความตระหนักถึงความสำคัญในการท่องเที่ยวที่รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยได้รณรงค์การลดการสร้างขยะภายในองค์กรโดยเฉพาะขยะพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง (Single-use plastics) อาทิ ขวดพลาสติก ถุงพลาสติก หลอด ฝาครอบแก้วกาแฟ อย่างต่อเนื่องอีกด้วย