ททท.แถลงทิศทางการตลาดท่องเที่ยว ประจำปี 2562

ขับเคลื่อนท่องเที่ยวไทยช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจสังคม ทั้งในเชิงกว้างและเชิงลึก ตั้งเป้าโตเฉลี่ย 11.5%


การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) จัดงานการแถลงทิศทางการตลาดการท่องเที่ยวปี 2562 โดยนายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง การท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานและกล่าวเปิดการและมีนายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ ททท. เป็นผู้นำเสนอ ซึ่งได้รับเกียรติจากนายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการ ททท. คณะกรรมการ ททท. ผู้บริหารของภาครัฐและเอกชนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เข้าร่วมรับฟังอย่างคับคั่ง ณ ห้องเพลนารี ฮอลล์ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

โดย ททท. ตั้งเป้าปี 2562 ขับเคลื่อนรายได้ทั้งจากนักท่องเที่ยวต่างประเทศและในประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.5 โดยรายได้การเติบโตของตลาดต่างประเทศ ร้อยละ 12 และในประเทศร้อยละ 10 สำหรับตลาดต่างประเทศ ททท. ได้วางประเทศไทยเป็น “Weekend Destination” สำหรับตลาดนักท่องเที่ยวระยะใกล้ และดำเนินการส่งเสริมการตลาดต่างประเทศภายใต้ 5 ทิศทางหลัก คือ GO High / Go for New Customer / Go Local / Go Low Season และ Go Digital

ซึ่งจะสื่อสารผ่านแคมเปญ Amazing Thailand : Open to the New Shades ขณะที่ทิศทางการส่งเสริมตลาดในประเทศจะเน้นเรื่องการต่อยอดสร้างสรรค์ Content ด้วยเรื่องราวที่น่าสนใจที่ทำให้คนไทยรู้จักและรักเมืองไทยมากขึ้นไปกว่าเดิม โดยใช้ศักยภาพคนท้องถิ่นทั่วไทยจะขนานนามว่า Local Hero เป็นทั้งผู้ปกป้อง สืบสานและถ่ายทอดวิถีชีวิต ภูมิปัญญา วัฒนธรรม ธรรมชาติ ให้คงอยู่ อย่างไรก็ตาม ความสำคัญเร่งด่วน คือ การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และวิถีชีวิตที่มีอัตลักษณ์ ไม่ให้ได้รับความเสียหายจากการเติบโตของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่ขาดความรับผิดชอบ ซึ่ง ททท. เองยังต้องแสวงหาโอกาสทางการตลาด พร้อม ๆ กับการแสวงหาความร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานให้บรรลุผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป