งานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่9

ททท. ส่งงานธรรมาภิบาลและกิจกรรมเพื่อสังคม เป็นตัวแทน เข้าร่วมงาน "สมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 9"


ททท. ส่งงานธรรมาภิบาลและกิจกรรมเพื่อสังคม เป็นตัวแทน เข้าร่วมงาน "สมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 9" ในวันที่ 14-15 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งในงานมีรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานและกล่าวปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ "คุณธรรมนำการพัฒนาประเทศ" พร้อมทั้งภายในงานยังมีการออกบูทของหน่วยงานภาคีกว่า 104 หน่วยงาน และมีบุคคลต้นแบบที่ได้รับการเสนิชื่อประกาศเกียรติคุณจำนวน 25 คน ได้แก่ ศาสตราจารย์พิเศษเภสัชกรหญิง ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ ศาสตราจารย์พิเศษธานินทร์ กรัยวิเชียร ฯพณฯนายอำพล เสนาณรงค์ นายนิคม ทูลภิรมย์ เป็นต้น