การดำเนินโครงการด้านการ
แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)

ชื่อโครงการ
พื้นที่
เกณฑ์ในการเลือกพื้นที่ชุมชนในการทำกิจกรรม CSR
(ทั้งนี้ต้องเป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็ง ชุมชนที่มีความพร้อมมีความต้องการในการทำกิจกรรม CSR)
ชุมชนที่อาจได้รับผลกระทบทางลบจากพันธกิจของ ททท.
  ผลกระทบด้าน
ชุมชนที่อาจมีอุปสรรคต่อการปฎิบัติงานตามพันธกิจของ ททท.
  อุปสรรค
ชุมชนที่ตั้งสำนักงาน
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
ผู้ประสานงาน
เบอร์โทรติดต่อ
งบประมาณ
วัตถุประสงค์
ระยะเวลาการดำเนินงาน
ตั้งแต่วันที่
ถึง
จำนวน วัน
กลุ่มเป้าหมาย
ผู้บริหาร คน พนักงานและลูกจ้าง ททท. คน พันธมิตรทางการท่องเที่ยว
ชุมชน นักท่องเที่ยวชาวไทย นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
อื่น ๆ
จำนวนผู้ได้รับผลประโยชน์จากการดำเนินโครงการ CSR
จำนวนผู้ได้รับผลประโยชน์ทางตรง ผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจท่องเที่ยวของการจัดงานของ ททท. คน
จำนวนผู้ได้รับผลประโยชน์ทางอ้อม ผู้ที่ไม่อยู่เป้าหมาย แต่ผ่านทางเข้ามาในงานของ ททท. คน
CSR มุ่งเน้นในด้าน
สังคม สิ่งแวดล้อม
ประเภทของ CSR
CSR After Process CSR In Process CSR As Process
รูปแบบการจัดกิจกรรม

ช่องทางการประชาสัมพันธ์
โทรทัศน์ วิทยุ สิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์ อื่นๆ
สามารถสร้างการรับรู้ได้ คน

การประเมินผลโครงการ
เกณฑ์การวัดผลสำเร็จของกิจกรรม

ประเภท/ข้อมูลของกิจกรรม CSR ในปีที่ผ่านมา
1.รายงานผลการดำเนินกิจกรรมในภาพรวม
2.รายงานผลการดำเนินกิจกรรมด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
   การระบุรู้ภาพลักษณ์ว่า ททท. เป็นหน่วยงานที่ทำ CSR ร้อยละ
   อัตราความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายต่อกิจกรรม CSR ร้อยละ
   อื่น ๆ
ชุมชนมีส่วนร่วมหรือไม่
มี ไม่มี
  อย่างไร
ผู้บริหารและพนักงาน ททท. มีส่วนร่วมหรือไม่
มี ไม่มี
  อย่างไร
ผลลัพธ์ที่ได้จากการจัดกิจกรรม
ลดประเภทขยะลดลง กิโลกรัม
รายได้ชุมชนเพิ่ม บาท เฉลี่ย บาทต่อคน
อื่นๆ อาทิเช่น กิจกรรมปั่นจักรยานท่องเที่ยว สามารถลดคาร์บอน การประหยัดพลังงาน