Village to the World

โครงการ Village to the World ปฏิบัติการเพิ่มมูลค่า ยกระดับท่องเที่ยวชุมชน มีเป้าหมาย เพื่อสร้างโมเดลรายได้จากการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ๆ


โครงการ Village to the World ปฏิบัติการเพิ่มมูลค่า ยกระดับท่องเที่ยวชุมชน มีเป้าหมาย เพื่อสร้างโมเดลรายได้จากการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ๆ ที่เหมาะสมกับชุมชนขนาดเล็กที่ไม่มีต้นทุนทรัพยากรการท่องเที่ยวช่วยสร้างตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่ๆ สร้างโอกาสให้ชุมชน มีรายได้เพิ่มจากการท่องเที่ยวเพื่อนำไปพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้อย่างเข้มแข็งยั่งยืน

โปรแกรมการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ที่เหมาะสมกับชุมชนขนาดเล็กที่โครงการ Village to the world สร้างสรรค์ขึ้น เรียกว่า CSR outing เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่ออกแบบมาสำหรับกลุ่มองค์กร (Corporate) โดยการนำ กิจกรรม ศิลปะ วัฒนธรรม อัตลักษณ์ วิถีชีวิตในชุมชน มาออกแบบให้เป็นกิจกรรม Team building และ workshop เพื่อให้พนักงานในองค์กรได้ร่วมเรียนรู้และสนุกสนานกับกิจกรรมต่างๆ ตามอัตลักษณ์และเสน่ห์ชุมชนที่หลากหลาย และที่สำคัญทุกคนในองค์กรจะมีความสุขที่ได้แบ่งปัน และทำกิจกรรมอาสา CSR ที่เป็นประโยชน์กับชุมชน

ในปี 2559 ที่ผ่านมา โครงการ Village to the World ได้พัฒนา 10 ชุมชนต้นแบบการท่องเที่ยวรูปแบบ CSR outing และได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์โปรโมทชุมชน เพื่อส่งเสริมให้องค์กรต่างๆ ไปจัด CSR Outing ในชุมชน โดยทางโครงการได้เชิญ 10 ผู้บริหาร ซีอีโอ จากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน มารับหน้าที่เป็น CEO Village Ambassador ประจำชุมชน เพื่อร่วมกิจกรรมแข่งขันโปรโมทชุมชน โดยปฎิบัติภารกิจร่วมกับ 10 ทีมนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ แคมเปญการแข่งขัน โปรโมทชุมชนประสบความสำเร็จอย่างมากในปี 2559 สามารถสร้างการรับรู้ผ่านสื่อออนไลน์ได้จำนวน 6.7 ล้าน Views และทำให้ 10 ชุมชนที่อยู่ในโครงการได้รับการประชาสัมพันธ์มากมายผ่านสื่อออนไลน์ ส่งผลให้องค์กรต่างๆ เดินทางไปทำกิจกรรม CSR outing ในชุมชน ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้ชุมชนได้นำไปพัฒนา ต่อยอด ในด้านต่างๆ เพิ่มความเข้มแข็ง ให้กับชุมชน

10 CEO Village Ambassador Season 1 ประจำปี 2559 ได้แก่

1. CEO Village Ambassador ของชุมชนกู่กาสิงห์ จ.ร้อยเอ็ด : คุณยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศ (ททท.)
2. CEO Village Ambassador ของชุมชนเมืองเก่า จ.สุโขทัย : คุณพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
3. CEO Village Ambassador ของชุมชนพระบาทห้วยต้ม จ.ลำพูน : ดร.วีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
4. CEO Village Ambassador ของชุมชนบ้านไร่กองชิง จ.เชียงใหม่ : คุณธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการบินไทยแอร์เอเชีย
5. CEO Village Ambassador ของชุมชนโคกโก่ง จ.กาฬสินธุ์ : คุณศักดิ์ชัย ภัทรปรีชากุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด
6. CEO Village Ambassador ของชุมชน ลีเล็ด จ.สุราษฎร์ธานี : คุณนวมินทร์ ประสพเนตร กรรมการผู้จัดการ บริษัท โมโน บรอดคาซท์
7. CEO Village Ambassador ชุมชนบ้านถ้ำเสือ จ.เพชรบุรี : ดร.นพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ
8. CEO Village Ambassador ของชุมชนเกาะโหลน จ.ภูเก็ต : คุณอภิรมย์ สุขประเสริฐ รองผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
9. CEO Village Ambassador ของชุมชนบ้านริมคลองโฮมสเตย์ จ.สมุทรสงคราม : ดร.สมพร สืบถวิลกุลกรรม การผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
10. CEO Village Ambassador ของชุมชนบ้านดงเย็น จ.สุพรรณบุรี : พลเอก วุฒินันท์ ลีลายุทธ ที่ปรึกษา โครงการ Village to the World
ความสำเร็จของโครงการ Village to the World season 1

สร้างรายได้ให้ชุมชนเพิ่มขึ้นจากเดิม 1,000 - 2,000% จำนวน 3 ชุมชน
สร้างรายได้ให้ชุมชนเพิ่มขึ้นจากเดิม 500 - 600% จำนวน 2 ชุมชน
สร้างรายได้ให้ชุมชนเพิ่มขึ้นจากเดิม 300 - 400% จำนวน 2 ชุมชน
สร้างรายได้ให้ชุมชนเพิ่มขึ้นจากเดิม 100 - 200% จำนวน 3 ชุมชน