Upcycling The Oceans , Thailand

UPCYCLING THE OCEANS THAILAND เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับ บริษัท ปตท.เคมิคัล จำกัด (มหาชน) และอีโคอัลฟ์ (ECOALF)


UPCYCLING THE OCEANS THAILAND เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับ บริษัท ปตท.เคมิคัล จำกัด (มหาชน) และอีโคอัลฟ์ (ECOALF) บริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าแฟชั่นที่ยั่งยืนชื่อดังของโลก เพื่อร่วมกันแก้ปัญหาขยะในทะเลของไทย โดยโครงการนี้เป็นการนำขยะจากท้องทะเลมาผลิตเป็นเส้นใย และผลิตเป็นสินค้า เสื้อ กระเป๋า รองเท้า เป็นการเพิ่มมูลค่าช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยโครงการดังกล่าวจะเป็นความร่วมมือในระยะเวลา 3 ปี เพื่อจะแก้ปัญหาขยะ สร้างสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น โดยทำงานในลักษณะพันธมิตรกับอีโคอัลฟ์ ซึ่งมีประสบการณ์การทำโครงการมาแล้วในระดับโลก

โดยประเทศไทยเป็นประเทศแรกในเอเชียที่เข้าร่วมโครงการ Upcycling the Oceans, Thailand โดยมีเป้าหมายเพื่อรณรงค์และบริหารจัดการปัญหาขยะในเมืองท่องเที่ยวทางทะเลหลักๆ ของประเทศไทย คือ เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง จังหวัดภูเก็ต และเกาะสมุย เกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งมีนักท่องเที่ยวเดินทางไปเยือนจำนวนมาก และเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ปริมาณขยะมากขึ้น โดยโครงการฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการขยะในแหล่งท่องเที่ยวแถบชายฝั่งทะเลของไทย และการจัดการแหล่งท่องเที่ยวด้วยนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงกระตุ้นจิตสานึก สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน ได้แก่ หน่วยงานที่ดูแลพื้นที่ทะเลและชายฝั่ง ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว ชุมชน และนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ฯลฯ ในการร่วมกันรักษาทรัพยากรการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน กระตุ้นให้เกิดกระแสการอนุรักษ์ท้องทะเลไทย และ ส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบอีกด้วย ทั้งนี้ได้มีการเข้าไปบริหารจัดการขยะ เพื่อนำขยะพลาสติกมาสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยนำไปแปรรูปเป็นวัตถุดิบเพื่อผลิตและออกแบบเป็นสินค้าแฟชั่น เช่น เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า

นับตั้งแต่ที่ได้มีการเปิดตัวโครงการและกิจกรรมการเก็บขยะในทะเลที่เกาะเสม็ด จังหวัดระยองเมื่อกลางปีที่ผ่านมา โครงการมีความคืบหน้าพอสมควร โดยได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรและหน่วยงานต่างๆ ภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงภาคประชาชน ที่พร้อมเข้าร่วมและสนับสนุนในพื้นที่นำร่อง ณ เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง ทำให้โครงการสามารถรวบรวมขยะจากโครงการจำนวน 10 ตันตามเป้าหมายมาแปรรูปให้เป็นวัตถุดิบและพัฒนาเป็นผืนผ้าได้สำเร็จเรียบร้อยแล้ว และคาดว่า จะสามารถออกแบบเสื้อผ้าแฟชั่น Collection Thailand เพื่อจำหน่ายได้ภายในไตรมาส 3 ในปีนี้

พันธมิตรทั้ง 3 องค์กร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และ มูลนิธิอีโคอัลฟ์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการ Upcycling The Oceans, Thailand นี้ จะเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดกระแสการท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบ การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและยาวนาน ช่วยลดปัญหาขยะได้อย่างยั่งยืนและอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวทางทะเลของไทยให้สวยงามเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง