เป้าหมายของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)


1. เพื่อวางกรอบการดำเนินงานเพื่อพัฒนาเส้นทางสู่การเป็นรัฐวิสาหกิจดีเด่นอย่างเป็นรูปธรรม
2. เพื่อส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมให้เกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอกองค์กรรวมถึงการตอบโจทย์แนวทางการขับเคลื่อนตามนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาลอย่างมีกลยุทธ์
3. เพื่อสร้างหรือพัฒนาต่อยอดต้นแบบกิจกรรมการเรียนรู้ และการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแบบรอบด้าน 360 องศา ผ่านประสบการณ์ของผู้นำและผู้บริหารองค์กรอย่างเป็นระบบ
4. เพื่อประชาสัมพันธ์องค์กรไปสู่ความเป็นเลิศด้าน ธรรมาภิบาล กิจกรรมเพื่อสังคม และนวัตกรรม
5. เพื่อเป็นรัฐวิสาหกิจดีเด่นภายใน 2 ปี

ความสำคัญของการพัฒนาองค์กรไปสู่การกำกับดูแลกิจการที่ดี

หน่วยงานรัฐวิสาหกิจของประเทศไทยเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตลอดมาอย่างเข้มแข็ง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เป็นหน่วยงาน 1 ใน 54 หน่วยงานรัฐวิสาหกิจของประเทศ ซึ่งมีส่วนสำคัญในการทำรายได้เข้าสู่ประเทศอันก่อให้เกิดผลที่ทำให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและประเทศชาติมีการพัฒนาเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน รวมถึงการทำงานที่ตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการพัฒนาด้านนวัตกรรม และการกำกับดูแลธรรมาภิบาลและกิจกรรมเพื่อสังคม (CG และCSR) ในองค์กรถือเป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องมีการเตรียมความพร้อมและปรับทัศนคติและความเข้าใจใหม่ภายในองค์กร เพื่อให้เป็นกิจกรรมเชิงยุทธศาสตร์ และต้องคาดหวังว่าจะได้ผลลัพธ์ที่เป็นความยั่งยืนมีประโยชน์เกิดแก่สังคม รวมถึงสิ่งแวดล้อมจริง อีกทั้งเห็นผลเชิงประจักษ์ ดังนั้นการปรับทัศนคติและสร้างความเข้าใจให้ถูกต้องภายในองค์กรจะช่วยให้ ททท. ไปสู่รัฐวิสาหกิจดีเด่น ไม่ว่าจะเป็นการสร้างกิจกรรมพัฒนาสังคม ควบคู่ไปกับการพัฒนาและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคลากรในองค์กร และสร้างความสัมพันธ์ทางด้านกิจกรรมต่างๆระหว่างผู้บริหาร ททท. พนักงานในองค์กร พันธมิตรผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว รวมถึงการเป็นศูนย์กลางในการกระจายข้อมูลด้านการท่องเที่ยวไปสู่กลุ่มเป้าหมายต่างๆ

ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินโครงการฯ ประสบผลสำเร็จเป็นรูปธรรม จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง สผก. จึงเห็นควรดำเนินโครงการพัฒนาเส้นทางสู่การเป็นรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ซึ่งจะทำให้ ททท. ก้าวสู่การเป็นรัฐวิสาหกิจดีเด่นอย่างภาคภูมิใจ

จากงานวิจัยที่ถูกจัดทำโดยศาสตราจารย์จากมหาวิทยาลัย Harvard ได้ศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างการปรับปรุงวัฒนธรรมองค์กรและส่งเสริมพฤติกรรมเชิงบวก เทียบกับผลประกอบการ โดยวิเคราะห์ข้อมูลการดำเนินธุรกิจทั้งสิ้น 24 บริษัท พบว่าการปรับปรุงและพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร ส่งผลต่อประสิทธิภาพผลประกอบการที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญ โดยบริษัทที่มีการปรับปรุงและพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรมีผลประกอบการที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับบริษัทที่ไม่มีการปรับปรุงและพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร ดังตาราง

ประเด็นที่ศึกษา อัตราการเติบโตเฉลี่ยระหว่างทั้ง 12 บริษัทที่มีการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร อัตราการเติบโตเฉลี่ยระหว่างทั้ง 12 บริษัทที่ไม่มีการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร
อัตราการเติบโตรายได้ 682% 166%
อัตราการเติบโตการจ้างงาน 282% 36%
อัตราการเพิ่มขึ้นของราคาหุ้น 901% 74%
อัตราการเติบโตกำไรสุทธิ 756% 1%


กล่าวได้ว่า บริษัทมีผลประกอบการที่ดีขึ้นเนื่องจากวัฒนธรรมองค์กรที่มีคุณภาพ เช่น บุคลากรทุกคนมีคุณธรรม และจริยธรรม ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในองค์กรได้รับการแก้ไขอย่างเป็นระบบ เป็นต้น ดังนั้นการใช้หลักธรรมาภิบาลเพื่อพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรในททท. ย่อมช่วยสร้างผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นให้กับ ททท. ด้วยเช่นกัน

นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยชิ้นหนึ่ง ซึ่งทำการศึกษาความสัมพันธ์ด้านธรรมาภิบาลและราคาหุ้น แล้วพบว่าบริษัทที่มีธรรมาภิบาลที่ดีจะมีราคาหุ้นสูงกว่าอย่างมีนัยยะสำคัญ เนื่องจากบุคคลภายนอกเชื่อมั่นและให้ความไว้วางใจ ดังนั้นการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจึงควรสร้างให้เกิดความเข้มแข็งด้านธรรมาภิบาลให้ประชาชนทั่วไปได้รับรู้ เพื่อให้ได้รับความร่วมมือและการยอมรับจากประชาชนในระดับที่สูงขึ้น ทำให้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในอนาคตมีแนวโน้มประสบความสำเร็จได้มากขึ้น

นอกจากประเด็นที่กล่าวถึงข้างต้นแล้ว ยังมีงานวิจัยไทยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้ทำการวิเคราะห์ปัจจัยด้านธรรมาภิบาลในรัฐวิสาหกิจไทย เพื่อระบุปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จด้านธรรมาภิบาล โดยผลของงานวิจัยระบุ

ลำดับความสำคัญ ปัจจัย
1 การบริหารทรัพยากรมนุษย์
2 เทคโนโลยีทางสารสนเทศ
3 คณะกรรมการบริษัท
4 การบริหารความเสี่ยง
5 การตรวจสอบภายใน
6 การควบคุมภายใน


จากตารางด้านบน แสดงให้เห็นว่าปัจจัยที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จด้านธรรมาภิบาล คือ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพื่อสนับสนุนให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยประสบความสำเร็จในด้านธรรมาภิบาล จะต้องกระจายหลักธรรมาภิบาลจากระดับผู้บริหารสู่พนักงานทุกระดับ และให้พนักงานมีส่วนร่วมในการสร้างธรรมาภิบาลขององค์กร

แผนแม่บทของ CG

CG Tips

Close